Disclaimer

Cleanprofs B.V. streeft er naar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Ondanks dit streven bestaat de kans dat bepaalde informatie op een bepaald moment niet meer compleet of actueel is. Cleanprofs B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Privacy Statement

Cleanprofs B.V. respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt ervoor dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet stelt. Binnen Cleanprofs B.V. heeft iedere medewerker een geheimhoudingsplicht. Cleanprofs B.V. houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van haar website. Hiermee kan Cleanprofs B.V. de website verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Cleanprofs B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen.

Statutaire vestiging

De dienstverlener is Cleanprofs B.V. Zij is statutair gevestigd te Schiedam en houdt kantoor aan de Westlandseweg 12, Wateringen. KvK nummer 27371834.